NNE Del 5 – Näranollenergikrav påverkar bostadsbristen

Välkommen till NNE Del 5 – sista delen

Innebär hårdare krav färre nya hus?


(Del 1, “Bakgrunden till näranollenergi” hittar du här >>)
(Del 2, “Ordlista och formelförklaring för näranollenergihus” hittar du här >>)
(Del 3, “Ny teknik och nya kostnader” hittar du här >>)
(Del 4, “Konsekvenserna för inomhusmiljön” hittar du här >>)

NNE Del 1 med Energy Building

NNE del 5 tar upp vilken effekt som de nya byggreglerna kommer ha på byggandet och därmed bostadsbristen. 
Boverkets regelverk för Nära noll-energibyggnader trädde i kraft 1 juli 2017 och en skärpning av kravnivåerna kommer 2021.
Samtidigt säger prognoserna att det behövs mer än en en halv miljon nya bostäder, som ska byggas med dessa nya och strängare krav. 

Innebär NNE minskat byggande?

Man har använt en dynamisk allmän jämviktsmodell som kallas RegSweDyn för att kunna uppskatta de ökade energikravens effekt på byggverksamheten i Sverige.

Man tror att kostnadsökningar på 5-10% är mest rimligt att utgå ifrån och man sätter detta i samband med hur länge man tror att kostnadsökningen kommer vara aktuell, då man utgår från att den klingar av efterhand som ny teknik och byggmetoder blir standard. Man utgår från 2021 när NNE ska implementeras fullt ut och räknar 20 år framåt.

NNE Del 3 med Energy Building

NNE kan påverka kostnaden på tre olika sätt:

  1. att kostnadsökningen består under hela perioden,
  2. att kostnadsökningen är nere på 50% efter de första tio åren
  3. att kostnadsökningen bara varar de första tio åren.

Av beräkningarna enligt RegSweDyn väljer man sedan vad som är troligast.

Spannet i hela undersökningen förutspår ett minskat byggande av mellan 2 800 -27 000 bostäder under dessa 19 år.
(Det ska nämnas att prognosen är att det kommer byggas 750 000 nya bostäder under denna perioden.)

Kostnadsökningens effekt på byggtakten

Man har valt att sålla i resultatet beroende på andra bedömningar. Då har man kommit fram till att kostnadsökningen tros bli runt 5% och att den kommer vara temporär, det vill säga bara vara aktuell de första tio åren innan branschen effektiviserats.

Detta gör att man hamnar på att 0,4-0,8% mindre antal bostäder kommer byggas med anledning av de nya byggkraven i NNE-initiativet.
Med det sagt bör man också säga att man inte har identifierat ett klart samband mellan ökade byggkostnader kontra mängd av nybyggnation.

NNE Del 5 med Energy Building

Byggprisindex och produktion av bostäder följer inte varandra åt om man tittar sedan 1975 och framåt. Från mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat, byggnadsprisindex har gått upp med över 100%, men det finns inget klart samband att det påverkat behovet eller bygginitiativen negativt.

Detta gör också att företagen som nu tillfrågats själva är positiva till att nuvarande byggtakt kommer hållas konstant trots NNE.

Det finns hypoteser som säger att det är viktigare att titta på vad man kan sälja en bostad för, snarare än vad det kostade att bygga den. Med den tanken så kommer kanske den negativa effekten NNE har på byggtakten ätas upp av det stora behovet av nya bostäder i landet.

Skillnaden mellan bygga och förvalta

NNE Del 5 Näranollenergi med Energy Building

Eftersom det är svårt att förmedla värdet av förbättrad energiprestanda gör att det inte heller är lätt använda detta som argument för ett höjt försäljningspris och hämta tillbaka merkostnaden endast där.

Troligen kommer de som bygger för att sälja vara mer känsliga för kostnadsökningar, än de företag som bygger bostäder de själva ska förvalta.

Man antar att i denna process så kommer kostnadsökningen hur som helst läggas på slutkonsumenten, då det i Sverige för närvarande är en stor efterfråga på bostäder generellt sett samt att man tenderar att lägga mer av sin hushållsbudget, framförallt i storstadsregioner, på just boendet.

Minskat byggande men ökad export

Det finns en också en stor sannolikhet att Sveriges byggrelaterade industri kommer gynnas av ett EU-gemensamt NNE.

Både svenska tillverkare av energieffektiviserande lösningar och produkter samt underleverantörer till dessa bör få en ökad efterfråga från övriga EU-medlemmar. Detta torde gynna den svenska ekonomin på ett sätt som kan kompensera eventuellt bortfall i bostadsproduktionen.

NNE Del 5 Energy Building

Det som krävs för detta är att den svenska tillämpningen av NNE är EU-gemensam och inte utvecklas som nationell särart. Det vill säga att svenska byggregler och energikrav är samma som de som praktiseras i övriga Europa – så att samma förhållanden finns och samma lösningar efterfrågas då regelverken är jämförbara.

För att denna ökade export ska vara en varaktig trend gäller det då också att inte sikta på NNE för 2021 utan även vidareutveckla energieffektivitetsåtgärder för regelverk som kommer vara strängare än så.

Skillnad på vad som byggs var

Många företag i det förberedande arbetet för den svenska NNE-regleringen menade att det är svårt att vara för generaliserande på vad som har verkan på vad.

Det skiljer mycket åt mellan den ständiga urbaniseringen och hur man resonerar runt bostäder och boende på gles- och landsbygd. Det handlar i grunden om tillgång och efterfrågan, speciellt när det gäller småhus. Utanför städerna är priset på befintliga småhus lägre än kostnaden för att bygga ett nytt hus.

NNE Del 5 Energy Building

Bygger man ett nytt hus så är det kanske mer för viljan att bo i ett sådant, snarare än att det är det mest ekonomiska bostadsalternativet att gå på.

Man tror därför inte att en kostnadsökning kommer innebära färre antal byggda hus för denna kategori av befolkningen. Däremot kanske det gör att de köper ett billigare hus, eftersom utbudet av bland annat kataloghus är förhållandevis stort.

Inte dyrare att bygga med NNE

Organisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har lanserat så kallade kombohus.

Kombohusen byggs med ett energikrav på 60kWh/kvm/år. Detta ligger alltså på exakta genomsnittet för nya nivån av NNE, (55 för flerbostadshus och 65 för flerbostadshus med lägenhetsytor på under 35 kvm). Detta är ungefär 40% bättre än jämfört med hur flerbostadshus ligger till idag.

NNE Del 5 Energy Building

Bild: SABO

Kombohusen har ett slutpris som ligger 20-30% lägre än det genomsnittliga hyresrättshuset, med en kostnad av drygt 20 000 kr/kvm, och är därtill så pass mycket mer energieffektiva. Det är alltså inte ens självklart att det måste vara dyrare att producera flerbostadshus som uppfyller NNE för 2021 redan nu, jämfört med de som byggs idag och precis når gällande regelverk och energikrav.

Värmeåtervinnande ventilation sparar 5 terawattimmar

Att det finns stora pengar att spara på värmeåtervinning av ventilationsluft har slagits fast i en tidigare rapport från Bebo (Energiverkets beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus).

Den visade att omkring fem terawattimmar energi skulle sparas varje år om alla flerbostadshus i landet återvann sin ventilationsluft. Det är nästan 18 procent av all den energi som i dag används till värme och varmvatten i husen och motsvarar nästan produktionen från en svensk kärnreaktor.

Decentraliserad ventilation klarar NNE

Den decentraliserade bostadsventilationen som Energy Building representerar klarar redan idag NNE-kraven för 2021. Driftkostnaderna är extremt låga då varje fläkt inte drar mer ström än en diodlampa och ventilationen i en hel villa kan drivas på mindre ström än vad en 40 Wattslampa drar.

Utöver det så är värmeåtervinningsförmågan mellan 85-95% men har även funktion som ger kallventilation genom att åsidosätta värmeåtervinningen. Så man sparar värme och klarar sig längre utan aktiv komfortkyla.

Detta gör att vår ventilation redan nu har en plats i framtiden – en framtid med bra luft och hållbart byggande!

LUNOS E2 Ventilation


Detta avslutar del 5 och även Energy Buildings artikelserie om NNE – Näranollenergihus!
Artikeln är författad av Energy Buildings medarbetare; Mattias Gellenmyr

LÄS VÅRA BROSCHYRER

KLICKA PÅ BILDEN

Energy Building - Projektbeskrivning av decentraliserad ventilationEnergy Building - Lättinstallerad ventilation i befintlig fastighetEnergy Building - MILJÖ OCH EKONOMI