NNE Del 3 – Ny teknik och nya kostnader

Välkommen till NNE Del 3

Teknikskattning och Kostnadsökning


(Del 1, “Bakgrunden till näranollenergi” hittar du här >>)
(Del 2, “Ordlista och formelförklaring för näranollenergihus” hittar du här >>)

 

NNE del 3 visar vilka steg som Boverket och Energimyndigheten vidtagit för att hålla de nationella NNE-kraven på en rimlig nivå. Genom att utgå från rapporter men även intervjuer med en mängd byggföretag, stora som små, försöker man kompromissa mellan kostnader och teknik på ett sätt som uppfyller EU:s riktlinjer på energieffektivitet utan att drabba varken bostadsutveckling eller företagandet.

 

NNE Del 3 med Energy Building

 

Teknikskattning inom byggteknik

Eftersom det är hämmar hela bostadsmarknaden att införa krav som är svåra att uppfylla har Boverket och Energimyndigheten fått göra en noggrann skattning av teknik som krävs för NNE i två delar:

Tekniskt tillgänglig nivå = bästa fungerande tekniken som finns tillgänglig på marknaden idag. Alltså inte den teknik som finns men ingen använder ännu eller har råd att köpa utan som ligger på en lägre prestandanivå än det absoluta. Det är denna nivå man räknar med kan klara NNE-kraven i stort sett redan nu.

Teknisk möjlig nivå: Mer avancerad och högpresterande än nivån innan. Dock inte alltid tillgänglig på marknaden utan visats fungera i laboratorium eller på enskilda ställen. Kräver mer utveckling innan den är kommersiellt gångbar. Det är denna nivå man hoppas på ska utvecklas i och med NNE-kraven.

NNE Del 3 med Energy Building

Man har också tagit hänsyn till kostnadsoptimalitet.

Eftersom byggandet i Sverige har en direkt påverkan på Sveriges tillväxt med mellan 5-10% av BNP sett på en tjugoårsperiod så är det viktigt att ett kommande regelverk gällande NNE inte hämmar byggtakten.

Teknikfrågan och kostnadsoptimalitet måste därför gå hand i hand, så att de som bygger nytt förväntas kunna ”räkna hem” dessa teknikinvesteringar under nya regelverket inom en rimlig tidscykel. Det kommer vara en utplanande kurva fram till fullt införande 2021, då den tillgänliga byggtekniken förväntas faktiskt bli kostnadsoptimerande i sig genom uppfyllandet av NNE-kraven.

 

Företagsundersökning med tequila

Först intervjuade man både stora och små företag inom byggbranschen för att se vilken effekt de politiska besluten kan få genom en variant av den EU-utvecklade TEQUILA-metoden:
Man gav olika exempel på kravnivåer och bad företagen begrunda vad det skulle innebära för dem och för kostnaden i tillverkningen av bostäder.

NNE Del 3 med Energy Building

Man försökte på samma vis inventera vilken tillgänglig teknik som fanns.

Kvaliteten i svaren varierade. Man hade först och främst svårt att få mindre företag att delta, vilket gör dem underrepresenterade.
Men de man intervjuade verkade underskatta vilken innebörd förändringen kunde komma att ha, samt vilken kompetensutveckling det troligen kommer kräva.

Man fann också att större företag eventuellt eventuellt överskattade tekniksprången som kom att krävas för att uppnå de föreslagna nivåerna, men också att branschen var positiv till en skärpning.
Till sist konstaterade man att teknikinventeringen inte utfördes tillräckligt effektivt.

 

NNE-nivån kräver finess

Målet med dessa enkäter var att finna en rimlig nivå på kraven som skulle ställas framgent. Man var medveten om att viss naturlig utveckling på området skulle ske. Året var ju 2014 och införandet låg 7 år fram i tiden. Man blev tvungen att ta stor hänsyn till att finna lämpliga nivåer inom alla typer av byggen, både flerbostadshus, småhus och lokaler.

NNE Del 3 med Energy Building

Kostnadseffektiviteten måste beräknas teoretiskt, men också på ett politiskt plan, så att man inte riskerade orättvis konkurrens eller minskat byggande.
Detta kallas kvantitativ riktlinje – att man ska omsätta den tekniska tillgängliga nivån till genomförbara krav på energiprestandan i nya byggnader.
Parallellt har man också inhämtat kunskap om och besökt olika lågenergibyggnader och passivhus i landet.

Svaren från intervjuformulären lämnades sedan till en expertpanel som graderade in dem i olika kategorier.
På så vis fick man ett utfall av scenarion beroende på tänkbara nivåer av energikrav som Sveriges version av NNE kan komma att ligga på. 

 

Kostnaden för NNE

Svaren från företagen bearbetades så att man kom fram till att jämfört med BBR 21, vilket var 2014 års version, så skulle den föreslagna skärpningen för byggnader bli så här: 

  • Flerbostadshus får en skärpning på energiprestandan med 44% till en kostnadsökning på 3-7%.
  • Småhus får en skärpning på energiprestandan med 18% till en kostnadsökning på 1,5-4%. 
  • Lokaler skulle få en skärpning med 50-38% till en kostnadsökning på 0-5%.

NNE Del 3 med Energy Building

Kostnadshöjningarna beräknas bero på kompetenshöjande utgifter, logistik, material och projektering, men att dessa kostnader väntas vara initiala och sedan sjunka gradvis.

Detta är dock bara halva uträkningen. Det långa ordet livscykelkostnadsmetoden beskriver vad byggkostnaden samt driftkostnaden under blir under investeringens livslängd. Att det kommer, initialt, kosta mer att bygga med de nya NNE-kraven är ju känt, men givetvis kommer man efter det spara pengar i driften.

Man kommer kunna räkna med att mellan 35-57% av prisökningen av byggnationen för småhus kommer betalas av lägre driftkostnader. För flerbostadshus ligger siffrorna på 81-100%.
Dessa spann reflekterar för förhållanden där man använder fjärrvärme. Av naturliga skäl är det svårt att exakt beräkna framtida prisvariationer, då dessa inte ens idag är lätt jämförbara mellan olika leverantörer. Undersökningen gav för handen att fjärrvärmepriserna var mer än 100% högre i den dyraste kommunen än den billigaste år 2014.

 

Markpris påverkar mer än NNE

Majoriteten av företagen ansåg att de ökade kostnaderna för energieffektivare byggande enligt NNE har mycket mindre påverkan än andra faktorer när det kommer till pris på bostäder och byggtakt. El och fjärrvärmepriser och gällande konjunktur exempelvis men framför allt även markpriserna.

NNE Del 3 med Energy BuildingNNE Del 3 med Energy Building

Detta gör att priset för byggaktuella tomter kan komma att justeras. Detta för att försäkra sig om att det trots allt byggs, men då på bekostnad av vinstmarginal.
Detta kan framförallt komma att praktiseras av de kommuner som har stort intresse och behov av att öka eller bibehålla takten av bostadsbyggandet.

 

 


Detta avslutar del 3 i vår artikelserie om NNE.
Längre fram släpper vi del 4, så håll utkik – eller prenumerera på inläggen via vår hemsida!

 

Artikeln är författad av Energy Buildings medarbetare; Mattias Gellenmyr

 

 

 Läs mer – ladda ner någon av våra broschyrer!


Energy Building broschyr för decentraliserad ventilation

Systemlösning för decentraliserad ventilation >>

 


Energy Building - Villa Skönborg publikation

Villa Skönborg – Soltemplet i Västerås >>