Decentraliserad ventilation så fungerar det

Decentraliserad ventilation beskrivs på olika sätt. Vi på Energy Building ser det som ett system med flera små fläktenheter som arbetar tillsammans i en bostad utan ventilationskanaler. Företag som bara arbetar med kanalventilation kallar ofta sitt minsta ftx-aggregat för en decentraliserad ventilationslösning då den inte är kopplad tillsammans med andra lägenheter.

iv Smart + lösning istället för Lunos e2
Grundprincip

Grundprincip

 • 2 stycken fläktenheter som arbetar tillsammans
 • De växlar riktning var 70 sekund
 • En ventilerar in i bostaden och en ventilerar ut 
 • Inuti varje enhet sitter en keramisk sten som återvinner värmen:
  när luften går ut värms stenen upp, när luften går in värmer stenen upp luften

Värmeåtervinning

Värmeåtervinningen i systemet bygger på den keramisk stenen som är mycket lämplig för att absorbera och avge energi.
De keramiska värmeväxlarna i varje enhet utnyttjar denna förmåga för att återvinna värmen i frånluften och återge den till inluften.

Värmeåtervinningen blir runt 85% beroende på fläkthastighet.
Ventilationen står normalt för runt 15-25% av värmeförlusten i en bostad

Små enheter = decentraliserad bostadsventilationen

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning lägenhet på 73 m³

Vardagsrum, kök och sovrum

 • iV Smart+ arbetar parvis
 • Sovrumsdörrarna måste ha luftspalt, för luftflöde, vid ändrad fläktriktning skapas en turbulens, utöver den termiska som sker genom att det är olika temperatur på utgående och inkommande luft
 • Om man på grund av ljud eller brandklassning har tätare dörrar så löses detta genom att utrymmet innanför får ett eget par.
 • 1 styrenhet kan styra ett eller flera par fläktenheter
 • Luftkomforten styrs med styrenheten

Toalett och våtutrymmen

Dessa ses som egna ventilationszoner och kompletteras med ventilationsenheter med eller utan värmeåtervinning

 • Ren frånluft då yttervägg saknas
 • Silvento fläkten styrs via fuktsensor och strömbrytare vilket säkerställer fukt och lukt

Effektiv Nyproduktion med decentraliserad ventilation

Prefabricerade väggar förberedda för decentraliserad ventilation spar mycket tid

Prefabricering

 • Med mindre installationstid och färre moment på byggarbetsplatsen blir det möjligt att få en kortare byggtid
 • Mer montagemoment på fabrik, kvalitetssäkrande
 • Material leveransen är inte ”billigare” men genom mer montage på fabrik få arbetsmoment på plats och inga arbetsmoment för att tex bygga in kanaler, blir det en lägre total kostnad

Boendevolym

 • Boyta, inget ventilationsschakt eller ventilationsaggregat som tar plats
 • Takhöjd, tex inga tilluftskanaler som skall in i sovrummet. 
 • Lättare att få till en öppen planlösning med rymd när inte ventilationskanaler behöver beaktas

Separata system

 • Luftbehandlingsinstallationen omfattar endast en brandcell skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller behöver inte beaktas. 
 • Kanaler mynnar i det fria, ingen ventilation är gemensam för skilda brandceller.
 • Eventuell frånluftskanal som passerar genom andra brandceller förläggs i schakt eller isoleras i brandteknisk klass EI 60.

Lätt renoverat med decentraliserad ventilation

Enkel installation

Håltagare/snickare

 1. Håltagning i yttervägg
 2. Montage av installationsrör och yttergaller

Elektriker

 1. Drar styrkabel mellan fläktenheter och styrning, koppla ihop med 12 v strömkälla
 2. Tryck in fläktenheten i montagerör (och koppla) samt montera innerkåpa

Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad 

 • Möjligt att göra i etapper, rum, för rum, våningsplan, lägenhet eller trappuppgång
 • Minimalt återställande, inga kanaler som skall kläs in med regla och gipsskivor för att sedan spacklas och målas. 
 • Oförändrad boendevolym, inget aggregat som tar plats eller kanaler som sänker taket  tex i hallen.

Bostad

 • Fungerar som luftförbättring av självdrag med för dåligt flöde och i symbios med ett FTX-aggregat i balans, tex vid tillbyggnad.
 • Brandceller, i flerbostadshus förblir brandcellsgränser utan genomföringar, dvs ingen kostnad för brandspjäll eller framtida underhåll av brandceller.
 • Varje lägenhet är sitt egna ventilationsområde och styrs oberoende av övriga. Ändras flödet upp eller ner i en lägenhet påverkas inte övriga och ingen risk att ventilationen tar luft från en lägenhet till en annan.

Läs om decentraliserad ventilation i bostäder,

Klicka på broschyren!

Broschyr decentraliserad bostadsventilation